Održana redovna Glavna skupština

Redovna Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. (“Društvo”) održana je u sjedištu Društva u Zadru 2. srpnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini Društva bilo je prisutno 5.912.767 glasova, što predstavlja 67,9236 % od ukupnog temeljnog kapitala s pravom glasa. Sve predložene odluke prihvaćene su potrebnom većinom glasova. 

Dnevni red Glavne skupštine:

1.    Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara; 
2.    Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2020., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.; 
3.    Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2020.; 
4.    Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2020.; 
5.    Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.;
6.    Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.;
7.    Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2021.


Odluke Glavne skupštine Tankerske Next Generation d.d.:

Ad 3. 

Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2020.

1.    Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2020. ostvarilo gubitak u iznosu od 31.682.842,82 kuna. 
Gubitak u iznosu od 31.682.842,82 kuna nadoknaditi će se iz zadržane dobiti iz proteklih godina.

2.    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. 

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 5. 

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 6. 

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020.

1.    Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2020. zajedno s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.

2.    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. 

Društvo Deloitte d.o.o.,  Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za  poslovnu godinu 2021.

Natrag