Održana sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednica Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održana je dana 28. travnja 2021. godine.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio financijska izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine s Izvješćem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2020. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2020. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu pokrića gubitka za 2020. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva. 

Utvrđeno je da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2020. ostvarilo gubitak u iznosu 31.682.842,82 kuna. Glavnoj skupštini će se predložiti da se gubitak u iznosu 31.682.842,82 kuna nadoknadi iz zadržane dobiti proteklih godina. 

Nadalje, Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirana financijska izvješća za prvo tromjesečje 2021. godine.

Usvojena financijska izvješća su dostavljena Zagrebačkoj burzi i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te su objavljena na internetskim stranicama Tankerske Next Generation.

 

Natrag