Poziv na Glavnu skupštinu Društva

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“), je dana 27. travnja 2016. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

 

GLAVNU SKUPŠTINU  Tankerska Next Generation d.d.

koja će se održati dana 10. lipnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati u Društvenom domu Tankerske plovidbe, Prokonzula Grgura 3, Zadar

 

sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
  2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva  za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
  3. Odluka o upotrebi dobiti;
  4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.;
  5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
  6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
  7. Odluka o imenovanju revizora Društva;
  8. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2., 17.3., 32.2., 40.3. i 63.2. Statuta Društva;
  9. Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za raspolaganje vlastitim dionicama.

 

Kompletan poziv na Glavnu skupštinu sa svim pripadajućim materijalima pronađite niže:

Natrag