Poziv na Glavnu skupštinu Tankerske Next Generation d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu  „Društvo“ ili „TNG“), je dana 18. lipnja. 2020. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

 

GLAVNU SKUPŠTINU Društva Tankerska Next Generation d.d. koja će se održati dana 21. kolovoza 2020. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
  2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva  za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.;
  3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019.;
  4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.;
  5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
  6. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu
  7. Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora
  8. Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
  9. Odluka o odobrenju Politike primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora

 

Kompletan tekst poziva, te popratnu dokumentaciju preuzmite niže u sekciji dokumenti.

Natrag