Poziv za Glavnu skupštinu Tankerske Next Generation d.d.

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKE NEXT GENERATION d.d.

 

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu  „Društvo“), je dana 19. lipnja 2018. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

 

GLAVNU SKUPŠTINU  Tankerske Next Generation d.d.

koja će se održati dana 1. kolovoza 2018. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva,

Božidara Petranovića 4., Zadar

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 

  1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
  2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva  za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
  3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini;
  4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.;
  5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.;
  6. Odluka o imenovanju revizora Društva;
  7. Odluka o imenovanju članova  Revizorskog odbora;
  8. Utvrđivanje visine naknade članovima Nadzornog odbora.

 

Kompletan tekst poziva, te popratnu dokumentaciju preuzmite niže u sekciji dokumenti.

Natrag