Poziv na Glavnu Skupštinu Društva

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.


Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“), je dana 8. lipnja 2017. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na GLAVNU SKUPŠTINU Tankerska Next Generation d.d.


koja će se održati dana 01. kolovoza 2017. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar
sa sljedećim dnevnim redom:


1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2016., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2016.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2016.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva
7. Odluka o izmjenama članaka 16.1. i 45.1. Statuta

Kompletan poziv na Glavnu skupštinu sa svim pripadajućim materijalima pronađite niže:

    Poziv za Glavnu Skupštinu društva

    Godišnje izvješće

    Izvješće o obavljenom nadzoru

    Prijava

    Punomoć

Natrag