Odluke sa sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 30. travnja 2019.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2018. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2018. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2018. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2018. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2018. godini iznosi 6.284.497,82 kune. Glavnoj skupštini će se predložiti da se neto dobit u iznosu od 6.284.497,84 kune ne isplati dioničarima kao dividenda. Dio neto dobiti u iznosu od 314.224,89 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 5.970.272,95 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2019. godine.

Natrag