Poziv na Glavnu skupštinu Tankerske Next Generation d.d.

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

 

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu  „Društvo“), je dana 22. svibnja 2019. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU  Tankerske Next Generation d.d.

koja će se održati dana 4. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva,

Božidara Petranovića 4., Zadar

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 

  1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
  2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2018., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2018.;
  3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini;
  4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2018.;
  5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2018.;
  6. Odluka o broju i izboru članova Nadzornog odbora;
  7. Odluka o imenovanju revizora Društva;
  8. Odluka o imenovanju članova  Revizorskog odbora;

 

Kompletan tekst poziva, te popratnu dokumentaciju preuzmite niže u sekciji dokumenti.

Natrag