Poziv na Glavnu skupštinu Tankerske Next Generation d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi s odredbama članka 42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Uprava društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4 (u daljnjem tekstu  „Društvo“ ili „TNG“), je dana 4. studenog 2022. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovim putem poziva dioničare Društva na 


GLAVNU SKUPŠTINU Društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
koja će se održati dana 21. studenog 2022. godine s početkom u 10:00 sati u 
sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar


sa sljedećim dnevnim redom: 
 
1.    Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara; 
2.    Odluka o davanju ovlasti (odobrenja) Upravi i Nadzornom odboru Društva da odluči o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. (u daljnjem tesktu „Ponuditelj„) objavljenoj dana 27. listopada 2022.

Natrag